Májové stretnutie

10.05.2011 19:57

Dňa 10 mája o 16,00 hod sa uskutočnilo májové stretnutie klubu s pánom Prof. PhDr. Petrom Ondrejkovičom, DrSc. Téma prednášky bola Spoločensky nežiaduce javy správania u detí
školského veku (drogy, násilie, šikanovanie, vandalizmus...). Keďže je táto téma aktuálna návštevnosť prednášky bola vysoká. Zúčastnili sa jej nielen členovia klubu, ale aj pedagógovia z rôznych škôl, ktorých téma zaujíma a chceli by vedieť o drogách a šikanovaní viac, rodičia žiakov, pracovníci CVČ, hostia z Klubu Moderných učiteľov z Považskej Bystrice, Mestskej knižnice Bytča.

Pán profesor Ondrejkovič je autorom rôznych publikácií napr. Protidrogová výchova, Sociálna patológia. Svojimi článkami prispieva do časopisov s protidrogovou tematikou (Čistý deň – nájdete na www.cistyden.sk).

Prednáška mala dve časti. Prvá časť bola o drogách, druhá časť o šikanovaní.

V prvej prednáške pán profesor Ondrejkovič pedagógom vysvetlil rozdiel medzi fyzickou a psychickou závislosťou, vplyv drog na človeka, účinok drog, delenie drog do skupín. Veľkým prínosom boli osobné skúsenosti s riešením rôznych situácií s drogami, ktoré sa v školách vyskytli.

V druhej prednáške boli vysvetlené pojmy šikanovanie, výskyt šikanovania, dôvody šikanovania, obete šikanovania. Každá zúčastnená inštitúcia dostala k dispozícii materiál, v ktorom boli vysvetlené postupy pri vyšetrovaní šikanovaných detí.

Na záver sa rozprúdila živá diskusia na prednášané témy. Verím, že všetkých téma zaujala a získali informácie, ktoré sa pedagógom zídu nielen v profesionálnom živote, ale i v osobnom živote.